hygienické a informativní přílohy

- Výtah ze živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb.)
» Výtah ze zákona o cenách (zákon č. 526/1990 Sb.)
» Výtah ze zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.)
» Výtah ze zákona o spotřebních daních - prodej tabákových výrobků (zákon č. 353/2003 Sb.)
» Výtah ze zákona o vinohradnictví a vinařství (zákon č. 321/2004 Sb.)

Výtah ze živnostenského zákona
(zákon č. 455/1991 Sb.)

ve znění jeho všech novel se stavem
účinným ke dni 1. srpna 2009

   Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené živnostenským zákonem.

1. Podmínky vzniku živnostenského oprávnění

druh živnosti       /       podmínky provozování živnosti       


OHLAŠOVACÍ ŽIVNOSTI
   a/ volná živnost
   - všeobecné podmínky provozování živnosti

   Živnost volná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování se nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky.

   b/ řemeslná živnost
   - všeobecné podmínky provozování živnosti
   - zvláštní podmínky – odborné vzdělání

   Živnost řemeslná (například hostinská živnost) je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování se vyžaduje prokazování odborného vzdělání. K získání živnostenského oprávnění pro živnost řemeslnou musí být splněny všeobecné podmínky a odborná způsobilost (vzdělání).

   c/ vázaná živnost
   - všeobecné podmínky provozování živnosti
   - zvláštní podmínky – odborná způsobilost

   Živnost vázaná je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování se vyžaduje prokazování odborné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost vázaná musí být splněny všeobecné podmínky a odborná způsobilost.


KONCESE
   - všeobecné podmínky provozování živnosti
   - zvláštní podmínky – odborná a jiná způsobilost stanovená v příloze č.3 zákona

Všeobecné podmínky provozování živnosti

   Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou:
   a) dosažení věku 18 let,
   b) způsobilost k právním úkonům,
   c) bezúhonnost.

   Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen
   a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku, nebo
   b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, na který se nevztahuje ustanovení písmene a), jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen.

   Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Živnostenský úřad je oprávněn si vyžádat výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zvláštní podmínky provozování živnosti


   Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost vyžadovaná zákonem.

   Odborná způsobilost (vzdělání) pro živnosti ř e m e s l n é se prokazuje dokladem o:
   a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,
   b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
   c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,
   d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo
   e) uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace,
   f) ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

   Doklady prokazující odbornou způsobilost (vzdělání) mohou být nahrazeny doklady o:
   a) řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
   b) řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
   c) řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
   d) řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,
   e) řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo
   f) vykonání šestileté praxe v oboru.

   Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením podniku nebo organizační složky podniku, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru. Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.

2. Vznik živnostenského oprávnění

  Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu. Ohlašovatel je vedle osobních údajů povinen vymezit předmět podnikání uvedený v ohlášení s dostatečnou určitostí a jednoznačností. U ohlášení živnosti volné ohlašovatel uvede obory činností, které bude v rámci svého podnikání vykonávat. Předmět podnikání živnosti volné musí být ohlášen v souladu s názvem oboru činnosti uvedeným v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Předmět podnikání živnosti řemeslné a vázané musí být ohlášen v souladu s přílohami č. 1 a 2 k tomuto zákonu v úplném nebo částečném rozsahu.

   Fyzická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na příslušném živnostenském úřadu též
   a) podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení,
   b) oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti,
   c) podat přihlášku k důchodovému pojištění,
   d) podat přihlášku k nemocenskému pojištění,
   e) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,
   f) podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

   Právnická osoba může společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na příslušném živnostenském úřadu též
   a) podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení,
   b) oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení.

   Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi se předkládají na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu.

   Údaje spojené se vznikem živnostenského oprávnění včetně oznámení jejich změn, živnostenský úřad předá příslušným orgánům do 5 pracovních dnů; tato lhůta počíná běžet ode dne vzniku živnostenského oprávnění nebo ode dne, kdy byly odstraněny závady ohlášení nebo ohlášeny změny. Tyto údaje mohou být předávány v elektronické podobě, a to též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

   Splnil-li ohlašovatel všechny podmínky stanovené zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

2. Živnostenský rejstřík

   Živnostenský rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Živnostenský úřad České republiky a provozovateli jsou obecní živnostenské úřady a krajské živnostenské úřady. Živnostenský úřad České republiky do tohoto informačního systému zapisuje další údaje statistického a evidenčního charakteru související s provozováním živností. Za tím účelem mohou být sdružovány informace a údaje z jiných informačních systémů a registrů.

   Rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem, s výjimkou údajů o rodných číslech, které živnostenský úřad sděluje pouze podnikateli a v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

4. Provozovna

   Provozovnou se rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb a mobilní provozovna. Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

   Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud k nim podnikatel má vlastnické nebo užívací právo. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny; to neplatí pro mobilní provozovny a automaty. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu.

   Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti. Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena
   a/ obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele
   b/ jeho identifikačním číslem,
   c/ jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,
   d/ prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,
   e) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

   Při uzavření provozovny uvedené v odstavci 8 je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření, s výjimkou mobilních provozoven a automatů.

5. Zánik živnostenského oprávnění

   Živnostenské oprávnění zaniká:
   a) smrtí podnikatele, nepokračují-li v živnosti dědicové, správce dědictví nebo insolvenční správce; oprávnění však zanikne nejpozději uplynutím lhůty uvedené v § 13 odst. 4,
   b) zánikem právnické osoby, nejde-li o případy podle § 14,
   c) uplynutím doby, pokud bylo živnostenské oprávnění omezeno na dobu určitou,
   d) výmazem zahraniční osoby nebo jejího předmětu podnikání z obchodního rejstříku,
   e) stanoví-li tak zvláštní právní předpis,
   f) rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění.

   Zanikne-li živnostenské oprávnění, je tuto skutečnost živnostenský úřad povinen oznámit dotčeným orgánům státní správy.

   Živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, jestliže
   a) podnikatel již nesplňuje podmínku právní způsobilosti nebo bezúhonnosti,
   b) nastanou překážky spojené s prohlášením konkursu na majetek společnosti,
   c) podnikatel o to požádá, nebo
   d) zápis do živnostenského rejstříku na základě ohlášení byl proveden v rozporu se zákonem.

   Živnostenský úřad:
   a) zruší živnostenské oprávnění nebo pozastaví provozování živnosti na návrh orgánu státní správy z důvodu, že podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese,
   b) může zrušit živnostenské oprávnění nebo pozastavit, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese, tímto zákonem nebo zvláštními právními předpisy. Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit též na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní závazky vůči státu. Živnostenský úřad může zrušit podnikateli živnostenské oprávnění, jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky; to neplatí, pokud podnikatel oznámil přerušení provozování živnosti.

   V případě, že bylo zastaveno užívání nebo provoz zařízení nebo části zařízení a podnikateli bylo uloženo odstranit závady, může živnostenský úřad v odpovídajícím rozsahu zrušit živnostenské oprávnění nebo pozastavit provozování živnosti, jestliže podnikatel neodstraní závady do 1 roku od uplynutí stanovené lhůty, a nebyla-li lhůta stanovena, do 1 roku od rozhodnutí.

   V rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti živnostenský úřad stanoví dobu, po kterou nelze živnost provozovat. Doba pozastavení živnosti nesmí být delší než 1 rok.

nahoru
verze 6.0/2015
Copyright © 2015 Radek Runštuk - R plus